PLC v meniči

Meniče Commander C200-C300, Unidrive M70x, Digitax HD majú zaintegrovaný PLC modul, ktorý je možné programovať pomocou vývojového software Machine Control Studio, vývojovým prostredím CODESYS. Umožňuje plnohodnotné programovanie PLC s vyžitím I/O rozhranie a registrov meniča.

Meniče Unidrive M70x, Digitax HD je možné osadiť katrou MCi210, ktorá umožňuje riadiť pohon ako motion controler + je možné k danému modulu pripojiť modulárny I/O box riadiť zložité úlohy stroja. MCi210 je možné programovať pomocou vývojového software Machine Control Studio, vývojovým prostredím CODESYS.

SI-Application, je real-time zásuvná PLC karta k UNIDRIVE M70x, Digiatax HD a pre Mentor MP karta SM- Application, ktorá sa využíva na riadenie meniča v polohovej slučke, riadi I/O signály meniča alebo prídavného I/O zariadenia, riadi menič v závislosti od chodu iného zariadenia, slúži ako riadené komunikačné rozhranie. V karte je 384 kB flash memory použiteľnej pre používateľské programy, obsahuje dva digitálne vstupy a dva výstupy, CTnet komunikačnú linku a sériovú linku RS485. Prostredníctvom CTnet linky dokáže byť spojených v jednom uzle až 253 zariadení. Sériová linka slúži na komunikáciu s operátorským rozhraním a ďalšími zariadeniami napr. s meničom Commander C200-C300, alebo ako rýchla synchronizačná linka umožňujúca synchronizovať až 4 osi v polohovej slučke staktom 250µs, nazývaná CTSync. Na programovanie danej karty sa používa SYPT Pro .

SYPT Pro je programovací nástroj umožňujúci, programovanie v DPL jazyku (jazyk príbuzný Basicu), programovanie pomocou ladder diagramov a funkčných blokov alebo kombináciou daných zápisov, umožňuje konfiguráciu CTNet aCTSync linky. SM-Application umožňuje programátorovi zápis do 6 sád po sto 32-bitových registrov.

Pomocou predprogramovaných riešení je možné jednoducho zvládnuť apl.:

  • letmej píly
  • navíjanie/odvíjanie
  • lineárne riadenie dvoch osí

Riešenie letmej píly

Riešenie navíjanie odvíjanie

Riešenie riadenia pohonov distribuovaným spôsobom pri použití komunikačnej brány